Hivatalos adataink


1

 

ÓVODAI HÁZIREND

 

 1. Bevezető rendelkezések

 

  1. A Házirend hatálya:

 

Szabályai kiterjednek az óvodával jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre, óvodapedagógusra, és az intézmény más alkalmazottaira egyaránt.

 

  1. A Házirend elfogadása:

 

Ezt a szabályzatot az óvodavezető készíti el, majd a nevelőtestület fogadja el. A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői Közösség egyetértési jogot gyakorol. A nevelőtestület által elfogadott házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

 

  1. A Házirend tartalma:

 

A Házirend nem ismétli meg a törvényben és egyéb jogi szabályzókban foglaltakat.

A Házirend szabályozásának célja, hogy a jogok és kötelességek gyakorlásának érvényesítésének módozatait, ezek végrehajtásának sajátos rendjét határozza meg, és szabályozzon olyan kérdésköröket, amelyet a KT. 40. §. (7) bek. A Házirend szabályozási körébe utal. Az olyan problémák megoldásánál, amelyről sem jogszabály, sem az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, sem a Házirend nem rendelkezik, minden esetben a gyermek hosszú távú érdekét legjobban képviselő döntést kell hozni, kivéve, ha ez károsítaná a gyermekek többségének érdekeit.

 

  1. A Házirend érvényessége:

 

E szabályzat hatálya kiterjed a Helyi Nevelési Program megvalósítását szolgáló óvoda területén és azon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre.

 

 1. Jogok gyakorlásának lehetséges módjai

 

  1. A jogok megismerése

 

Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezletén ismertetik a szülőkkel a Házirend szövegét, valamint azokat a magasabb jogszabályokat amelyek a gyermeki, szülői jogokkal foglalkoznak.

A Házirend mindkét óvoda falára kifüggesztésre kerül, illetve beiratkozáskor minden szülő nyomtatott formában megkapja.

 

  1. A jogok gyakorlásának megkezdése

 

A joggyakorlás a szülőt nem a beiratkozástól, hanem az óvodai életbe való bekapcsolódástól illetik meg. A Közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei, az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazzák a gyermekek, óvodapedagógusok, és szülők egyéni és kollektív jogait. Ezek a dokumentumok az óvoda vezetőjénél megtekinthetők.

 

2

 

  1. Gyermeki (szülői) jogok

 

   1. Jog a véleménynyilvánításra, az érdek képviseletre, az érdekegyeztetésre

 

A szülők törvényben biztosított joga érdekeik képviseletére szülői munkaközösséget hozzanak létre. Véleményezési joguk kiterjed, az óvodásokat érintő valamennyi kérdésre. Ezzel kapcsolatosan joga van a szülőnek.

 • az óvodai élettel, a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal az óvodapedagógusokhoz, az óvodavezetőhöz, a gyermekvédelmi felelőshöz fordulni;

 • véleményt nyilvánítani, javaslattal élni az óvoda működésével, az óvodai élet valamennyi kérdésével kapcsolatosan (ennek fóruma, módja lehet szülői értekezlet, vagy elégedettségi kérdőív, írásos beadvány);

 • panaszaira, felvetett kérdéseire, kulturáltan megfogalmazott bírálataira a lehető legrövidebb időn belül érdemi választ kapni.

 

Az óvoda közreműködik a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. Az egészségügyi szolgálat jelzését követően az óvodapedagógusok értesítik a szülőket a vizsgálattal kapcsolatban. Amennyiben a szülő nem adja meg a hozzájárulást a vizsgálaton való részvételre, írásban kell ezt jeleznie a gyermeke csoportját vezető óvodapedagógusnak, akinek kötelessége felhívni a szülő figyelmét arra, hogy vigye el a gyermeket orvosi vizsgálatra. Indokolt esetben az óvodapedagógusnak az óvoda gyermekvédelmi felelőséhez szükséges fordulnia, aki köteles értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot.

 

   1. A személyiségéhez fűződő jogainak tiszteletben tartása

 

A gyermeket megilleti:

 • a családi élethez és a magánélethez való jog. Ennek értelmében az óvoda valamennyi alkalmazottja köteles elfogadni a gyermekre vonatkozó valamely családhoz való tartozását igazoló közokiratban foglalt tényeket. Tilos minden olyan megnyilvánulás, ami az egyes gyermek családi életének megkérdőjelezésére, kigúnyolására irányul.

 • névviselés joga értelmében az óvoda tartózkodni köteles attól, hogy a gyermek családi, vagy utónevét bármilyen módon megváltoztassa. Ha valamely okiratra hibásan vezette fel a gyermek adatait, akkor köteles azt újra, javított formában kiállítani.

 • személyes adatainak védelméhez való jog. Ennek értelmében senki nem adhat tovább rábízott személyes információt szóban sem, kivéve, ha ezzel egy közösség előmenetelét szolgálja. Ennek elbírálása az óvodavezető feladata. A gyermek személyi adatait az óvodavezető, és a gyermek óvodai csoportját vezető óvodapedagógusok kezelhetik. Ezeket az adatokat mindegyikük köteles titkosan kezelni. A gyermek fejlődéséről, információt továbbadni a szülőnek, gondviselőnek minden korlátozás nélkül lehet, egyéb személynek csak az óvodavezető engedélyével lehet. A szülőnek az óvodavezetőhöz szükséges fordulnia, amennyiben betekintést szeretne nyerni, azzal kapcsolatban, hogy az óvodában hol és milyen adatait tartják nyilván.

 

 

 

 

 

3

 

   1. Jogorvoslati eljárás

 

2.3.4.1. Véleménynyilvánítás

 

A szülők véleménynyilvánítási jogukat szóban (szülői értekezlet), írásban (kérdőív, beadvány) gyakorolhatják. Az írásos beadványban, melyet az óvodavezetőnek kell címeznie, a jellemző esemény részletes leírásának, pontos, tényszerű indoklásnak végül keltezés, aláírónak kell szerepelnie. Írásos beadványra az óvodavezető köteles 30 napon belül érdemi választ adni.

 

2.3.4.2 Jogsértés

 

Ha bármely gyermeket az óvodában bárki általános emberi, gyermeki jogainak gyakorlásában próbál korlátozni, a gyermek szülője erről írásban a tények pontos feltárásával tájékoztatja az óvoda vezetőjét. Az óvodavezető a probléma jellegének megfelelően, a dolgozók segítségével érdemi választ köteles adni a felvetésre. Ebbe a tárgykörbe tartoznak például a személyiségi jogok, illetve információs és adatvédelmi jogok is.

 

 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje

 

A gyerek igénybe veheti az óvodát, amikor a harmadik életévét betöltötte, és szobatiszta. Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig (legfeljebb a gyermek 8 éves koráig) nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik

Az óvodai beíratás május utolsó két hete, melynek pontos idejét a határidő előtt legalább 15 nappal nyilvánosságra hoz az óvodavezető, a helyi szokásoknak megfelelően. (Falu TV, plakát). A szülők a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a személyi igazolványt hozzák magukkal.

Gyermekek átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.

 

Az óvodai felvétel elbírálásánál előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek.

 

 1. Az óvoda életrendjével kapcsolatos szabályok

 

4.1. A nyitvatartási rend

 

Óvodánk reggel 5óra 30 perctől délután 16 óráig tart nyitva. 5 óra 30 perctől 7 óráig egy csoportban gyülekeznek a gyermekek.

Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról időben értesítést kapnak a szülők.

A takarítási szünet időpontjáról februárban tájékoztatjuk a szülőket.

Kérjük, hogy a gyermeket minden nap a csoportok napirendjéhez alkalmazkodva szíveskedjenek behozni az óvodába.

Kérjük a szülőket, hogy kísérjék be gyermeküket az óvodába.

 

 

 

 

4

 

 

 

4.2. Nevelés nélküli napok felhasználásának elvei

 

Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések.

 

 

4.3. Hiányzás

 

A gyermek betegség miatti távolmaradását a szülő köteles bejelenteni. Ha a gyermek újra jön, előző nap jelezze.

Egészséges gyermek huzamosabb hiányzását indokolt esetben, előzetesen az óvodavezető engedélyezheti.

Három napon túli hiányzás, illetve betegség után a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát.

 

4.4. Betegség

 

Valamennyi gyermek érdekében beteg gyermeket óvodában befogadni nem lehet.

Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha gyermek különleges betegsége (epylepsiára, veszélyes allergiára, lázgörcsre, stb. hajlamos).

Minden szülőnek, a gyermeke érdekében kötelessége a napközben elérhetőségére (telefonszám) vonatkozó információt megadni az óvodai beiratkozás alkalmával. Ezt az információt az óvodapedagógusok minden nevelési év elején kötelesek egyeztetni a szülővel és aktualizálni az adatokat.

Az óvodában megbetegedők, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.

Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja.

A gyermeknek gyógyszert csak nagyon indokolt esetben szülő írásbeli kérésére, az óvodavezető engedélyével adhat be az óvodapedagógus.

 

4.5. Szülői kapcsolatfelvétel

 

Az óvónőt nevelő munkájának végzése közben csak indokolt esetben lehet zavarni. Indokolt minden olyan eset, amely halaszthatatlan megbeszélést kíván a gyermek testi épségének megóvása és az óvoda zavartalan működése érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4.6. A beiskolázás óvodai feladatai

 

A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni.

Az óvodapedagógusok minden gyermek szülőjével egyénenként elbeszélgetnek a gyermek fejlettségéről, érettségéről.

A gyermekek testi érettségét, a vizsgálatot végző orvossal együttműködve állapítja meg a csoport óvónője.

Lelki, szociális, mentális és értelmi fejlettséget a csoportvezető óvónő állapítja meg.

A döntés alapján minden gyermekről óvodai szakvéleményt állít ki az óvodavezető. Ha a kisgyerek további óvodai nevelése indokolt, határozatban kerül rögzítésre, gyermekenként indoklással kísérve.

Kérdéses esetben a szülővel együttműködve az óvodavezető kéri a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatát.

Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Nevelési Tanácsadó írásbeli véleményét.

 

4.7. Gyülekezés, távozás

 

Minden nap 7 óráig összevont csoportban gyülekeznek a gyerekek.

Az óvodából a gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli kérelme alapján adható ki. Szintén a szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a gyermek egyedül hazaengedhető legyen.

A gyermek elvitelekor minden esetben az óvónőnek szólni kell. Ha a szülő eljött a gyerekért, kérjük, ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyerekek sokaságát.

A gyermek érkezésekor, vagy elvitelkor a szülők, hozzátartozók nem mehetnek be a csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor (pl. a beszoktatási időszakban), akkor is benti cipőben vagy papucsban.

A nap folyamán óvónővel való egyeztetés alapján vihető el a gyerek. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyerekeket.

 

4.8. A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos szabályok

 

A szülő köteles a gyermekét tisztán, ápoltan hozni az óvodába. A gyermeket a szülők a napi várható időjárásnak megfelelően öltöztessék fel, és váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő) a szülők gondoskodjanak. A ruhaneműket egyenként jellel, vagy névvel kell ellátni.

 

4.9. A gyermekek számára behozható tárgyak

 

Az óvoda nem vállal felelősséget az óvodapedagógus által nem igényelt, gyermek által az óvodába hozott (aranylánc, karkötő, egyéb értékes tárgyak, játékok, stb.) megőrzéséért, eltűnéséért.

Az óvodába érkező gyermek csak az óvodapedagógus hozzájárulásával, kivételes alkalmakkor hozhat édességet, üdítőt az óvodába.

 

6

 

 1. Térítési díj befizetése

 

Az élelmezési térítési díjakat minden hó 2. vagy 3. hétfőjén egy hónapra előre kell fizetni.

Az élelmezési térítési díjak pótbefizetésére minden hónap utolsó hétfőjén van lehetőség.

 

 1. Óvodán belüli dohányzás

 

Az óvoda egész területén tilos a dohányzás!

 

 1. Óvó-védő szabályok

 

Biztonságos, balesetmentes környezet kialakítása. Folyamatosan ellenőrizzük nincs e veszélyforrás az épületen belül, és kívül, ezeket haladéktalanul megszüntetjük.

A gyermekek holmijának jellel ellátott állandó helyet biztosítunk.

 

Az óvodás számára kötelező óvodán kívül tartott foglalkozások, kulturális, sport -és egyéb programok felügyeletének, továbbá a fogászati és ás egészségügyi vizsgálatra kísérésnek nincsenek jogszabály által meghatározott, érvényes felügyeleti előírásai.

 

A felügyeleti létszámot ezeknek a programoknak a konkrét körülményeit figyelembe véve lehet és kell meghatározni, csoportvezető óvónők döntenek.

 

A felügyeletet ellátó óvónők létszáma eltérő lehet annak megfelelően, hogy a program egészségügyi vizsgálatra, állatkert-, illetve játszótér látogatásra szól.

 

A Kt. 19. §-a a pedagógus kötelességeként fogalmazza meg a gyermekek testi épségének megóvásáról való gondoskodást, és ezzel kapcsolatban „az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek” átadását, az ezek elsajátításáról való meggyőződést.

 

Az óvodások előzetesen kapjanak tájékoztatást az óvónőtől:

 • a foglalkozás, program biztonságról,

 • az esetleges veszélyhelyzetekről,

 • a baleset megelőzése szempontjából fontos, követendő magatartásról.

 

A felkészítésnek minden gyermekre ki kell terjednie. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.

 

Végső soron az óvoda köteles gondoskodni:

 

 • a biztonságos viszonyokról,

 • a biztonságot jelentő tárgyi és személyi feltételekről, valamint

 • a vonatkozó egészségügyi előírások betartásáról.

 

 

 

 

7.

 

 1. A Házirend nyilvánosságra hozatala

 

A Házirend mindegyik óvoda épületében kifüggesztésre kerül.

 

 1. A Házirend hatályba lépése

 

Az elfogadás napján:

A fenntartó által jóváhagyott házrend intézményi jogszabály, amelynek betartása a gyermekekre, szülőkre és foglalkoztatottakra nézve egyaránt kötelező. Megsértése esetén a másodfokú döntés ellen harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a törvényességi, és felülbírálati kérelem bírósági felülvizsgálatát kérheti a szülő, a KT. 83. §. (8) bekezdése szerint.

 

 1. A házirend felülvizsgálati rendje

 

Jogszabályi és egyéb változások alkalmával, valamint minden nevelési év kezdete előtt.

 

Feltöltés alatt!